Nhà phố Nguyễn Kiệm

 

Vị Trí: Phan Văn Khỏe - Quận 6

Hạng mục: Lên phương án cải tạo, sửa chữa hạng mục công trình